رئیس سمینار  جناب آقای دکتر حسین کریم                                                   ریاست دانشگاه علوم پزشکی

 

سرپرست سمینار   جناب آقای دکتر سیاوش وزیری                              معاون آموزشی دانشگاه

 

دبیر سمینار سرکار خانم دکتر یلدا شکوهی نیا                                                                               دبیر مرکز آموزش مداوم