کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی:

 

 جناب آقای دکتر حسین کریم                                      دبیر علمی سمینار

 

 خانم دکتر یلدا شکوهی نیا                                           دبیر  اجرایی سمینار

 

آقای علیرضا کلهر                                              مسئول کمیته اجرایی  سمینار

 

آقای دکتر احسان صادقی                                            عضو کمیته اجرایی

 

خانم دکتر  هما بابایی                                                  عضو کمیته اجرایی

 

خانم دکتر فرحناز کهریزی                                           عضو کمیته اجرایی

 

آقای مهندس مختار ملکی                    مسئول کمیته فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی

 

خانم مژگان مهدی آبادی                                             مسئول کمیته  علمی

 

خانم فرحناز باقری                                                     مسئول کمیته مالی

 

آقای علیرضا قرایی                                                      عضو کمیته مالی

 

آقای بابک جوکار                                                       عضو کمیته مالی

 

خانم مریم بهزاد طهمورثی                                         کارشناس  علمی اجرایی

 

خانم منیژه بوجاری                                                کارشناس  علمی اجرایی

 

خانم ناهید بختی                                                   کارشناس  علمی اجرایی

 

خانم ریحانه چوبدرازی                                            کارشناس  علمی اجرایی 

 

آقای جمال الفتی                                                  کارشناس  علمی اجرایی

 

آقای  غلامرضا شعبانی                                 عضو کمیته  فناوری و اطلاع رسانی

 

آقای بیژن دانشور                                      عضو کمیته  فناوری و اطلاع رسانی