کمیته فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی

مهندس مختار ملکی                        مسئول کمیته فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی

غلامرضا شعبانی                           عضو کمیته فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی

بیژن دانشور                                عضو کمیته فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی